Testovanie sterilizátorov, stery z prostredia

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie:

  • Fyzikálno -  biologické testovanie sterilizátorov  (odber vzoriek),
  • Odber vzoriek sterilného materiálu na laboratórne analýzy,
  • Odber vzoriek sterov z plôch  pracovných priestorov a predmetov na zistenie kontaminácie a úrovne dekontaminácie

Odborná spôsobilosť Karol Pukančíka vydaná Úradom verejného zdravotníctva SR.