Enviromentálna medicína

Vyhľadávanie, analýza  a objektívne meranie biotických a abiotických faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie osoby a spoločnosti. Ide hlavne o jednotlivé prípady expozície človeka (s prejavom poškodenia zdravia) neznámym faktorom, ktoré môžu mať alebo už majú negatívny vplyv na zdravie v byte, budove, lokalite a ohraničenom území.

Vieme Vám zabezpečiť:

 • Enviromentálne šetrenie podmienok bývania a pobytu v lokalite pri nejasných symptómoch ochorenia, alebo hľadanie enviromentálnej príčiny ochorenia alebo poškodenia zdravia.
 • Enviromentálna epidemiológia.
 • Epidemiologické vyšetrovanie rodín, kolektívov (skoré vyhľadávanie zdroja nákazy) mimo povinného šetrenia zo strany orgánov verejného zdravotníctva s odberom biologického materiálu.
 • Hodnotenie a analýza prostredia v budovách za účelom predchádzania porúch zdravia spôsobených syndrómom chorých budov.
 • Hygienické a epidemiologické zabezpečenie hromadných podujatí (napr. dohľad nad prípravou a podávaním stravy a pod.).
 • Detekcia mikroorganizmov v prostredí, ktoré môžu mať vplyv na zdravie.
 • Chemická a mikrobiologická kontrola úrovne čistenia, upratovania a sanitácie. Detekcia reziduí čistiacich a dekontaminačných prostriedkov napr. potravinárstve.
 • Analýza a detekcia chemických látok.
 • Spolupráca pri analýze a realizácie v podmienkach RBCHO a HAZMAT ochrany. Príprava a preverovanie pripravenosti a ochrany jednotlivcov, skupín a objektov. Špecifické školenia, simulácie a praktický výcvik.
 • Dekontaminácia priestoru od chemických a biologických rizík, napr. po infekčnej nákaze. Dekontaminácia vozidla výjazdovým systémom.
 • Špecifické dekontaminácie (hubenie nežiadúcich živočíchov – ploštice, šváby a pod., dekontaminácie plesní).
 • Kontrola kvality vody v súkromných bazénoch, kadiach a vírivkách (biologická, mikrobiologická, chemická).
 • Analýza hluku, infrazvuku, elektromagnetického poľa v obytnom prostredí fyzických osôb a na pracoviskách.
 • Analýza osvetlenia bytu a pracovného priestoru v byte (napr. home office).
 • Odber vzoriek biologického materiálu (napr. krv, moč, vlasy) na rôzne laboratórne vyšetrenia.

Dostupnosť služieb je nonstop po telefonickom dohovore.  Poskytovateľ si vyhradzuje službu  neposkytnúť podľa kapacitných podmienok.

Cena za službu je individuálna. Na poskytnutie služby nevzniká právny nárok.

Odborný garant: RNDr. Karol Pukančík, dipl. a.h.e. (odbor hygiena a epidemiológia, verejné zdravotníctvo, odborne spôsobila osoba na základe osvedčení vydaných orgánmi verejného zdravotníctva, lektor vzdelávania).