Dohľad nad pracovnými podmienkami, pracovná zdravotná služba

  • Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu  vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
  • Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možným kombinovaným účinkom na zdravie,
  • Hodnotenie  zdravotných rizík zamestnancov pri práci,
  • Podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom,  vypracúvanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, zlepšovanie pracovných podmienok a vyhodnocovane nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
  • Poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom,
  • Vzdelávanie a výchova v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

Činnosť vykonávame na základe viazanej živnosti - dohľad nad pracovnými podmienkami a najvyššieho vzdelania Karola Pukančíka v danom odbore (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom  programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, rigorózna skúška  v odbore, špecializácia v odbore, vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, výučba odborného predmetu poslucháčov verejného zdravotníctva)