Hubenie škodlivých živočíchov a mikroorganizmov

  • Dezinfekcia (ničenie mikroorganizmov)
  • Dezinsekcia (ničenie škodlivého hmyzu a článkonožcov)
  • Deratizácia (ničenie škodlivých hlodavcov)
  • Poradenská a expertízna činnosť v DDD


Odborná spôsobilosť Karol Pukančíka  vydaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (DDD)

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.
Deratizácia je proces likvidácie škodlivých hlodavcov (potkanov, myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.